Türkçe

OSMANLI TÜRKÇESİ ALFABESİ


Bitişmeyen harfler:
Eski gramerlerde bunlara ‘munfasıl harfler’ denmiştir. Bunlar yazıda yalnızca kendilerinden
önce gelen diğer harflerle bitişir.
ا د ذ ر ز ڒ و ہ

Sonuncu harf ancak bir ünlü yerine kullanıldığı yerlerde bitişmez. Buna eski gramerlerde “hâ’-i resmiye (=şekilce he)” denir.

Bitişen harfler:

 ب پ ټ ٽ ج چ ح خ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ى

kalın ünsüz harfler
ح  خ  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ق

müsta’liye harfleri (=yükseltilmiş harfler) adını alırlar:
خ ص ض ط ظ غ قArapçaya Özgü Ünsüzler ve Ses Değerleri

Alfabedeki sırasına göre şu ünsüz harfleri yalnızca Arapçaya özgü seslerin işaretleridir
 ء hemzeث seذ zelح haص sadض dadط ظ ع ayın.

Farsçaya Özgü Ünsüzler ve Ses Değerleri

                Çim  چ
 ژ  Je      
گ Gef 

Farsçaya özgü dudaksıl (labial) bir خ vardır. Sesin bu niteliğini belirtmek için önüne her zaman bir و yazılır.
Bu و bir ünlü ya da ünsüz sesi göstermediği için vâv-ı ma’dûle diye anılır. 
Çeviriyazı Alfabesi

Osmanlı TürkçesiOsmanlı alfabesindeki 28 harfin hepsi sessizdir. Sessiz harflerin bazıları sesli harflerin işareti olarak da kullanılır.

Harflerin yeni yazıdaki karşılıkları ve transkripsiyon alfabesi

ا  a,e    ب  b    پ  p    ت  t     ث  s     ج  c     چ ç      ح  h     خ  h     د  d      ذ  z      ر  r      ز  z      ژ  j      س  s    ش  ş            ص  s   ض  d,z    ط  t   ظ  z  ع  c     غ  g,ğ  ف  f   ق  k     ك  n     گ  g    ک  k,g,ğ,v      ل  l      م  m     ن  n            و  v,o,ö,u,ü     ه  h,e,a     ى  y,ı,i


تارک   Tarık ,ark eden anlamındTe
Karanlık anlamında, Tarik  تاريک
Zühre/Sabah Yıldızı anlamında, Tarık  طارق
Maddi ve manevi yol, usul manasında Tarik  طريق
Terletme, terletilme anlamında Ta’rik  تعريق
Ovmak anlamında Ta’rik  تعريک

Latin alfabesinde tek harfle gösterildiği halde Arap alfabesinde birden fazla karşılığı bulunan harfler:

ت   ط
ث  س  ص
ح  خ  ه
ط  د  ض
ذ  ز  ض  ظ
غ  ك  گ
Ğ  غ  ك
ق  ك
ن  ݣ
و  ك